അഗ്നിപർവ്വതം basic note
വന്യജീവിസങ്കേതങ്ങൾ- ആരംഭിച്ച വർഷo kerala
ഇന്ത്യൻ  ഹിസ്റ്ററി -1
കേരളത്തിലെ പക്ഷി സങ്കേതങ്ങൾ🏅
സാർക്ക് (SAARC)
രാജവംശളും സ്ഥാപകരും
Current Affairs (01/06/2020)
English Mock Test
മുഖപത്രങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും
പ്രധാന അന്താരാഷ്ട്ര -  സംഘടനകളും ആസ്ഥാനവും
ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് വിജയികളും കൃതികളും 2019