ഇന്ത്യയിലെ അണക്കെട്ടുകൾ
JC ഡാനിയേൽ പുരസ്കാരം. 2019-2016
(25/2/21)10 th Level Prelims Qtn Paper
Digital University - kerala
#വാക്‌സിനുകൾ
നാവിക കലാപം: 1946
India short note
രോഗങ്ങളും രോഗകാരികളും*
കേരളം- part 4
കേരളത്തിലെ മ്യൂസിയങ്ങൾ
Temperature (താപം )- short note