10-ാം ക്ലാസ് പൊതു പ്രാഥമിക പരീക്ഷ- അഞ്ചാം ഘട്ടം.
important days - june
മ്യുകോർമൈക്കോസിസ് -  ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ്
കല്ല് നാണയങ്ങൾ -short note
പഞ്ചായത്തീരാജ് ,- short note
അല്പം ആനക്കാര്യം.Psc questions
Chief Ministers
isro
റെയിൽവേ സോണുകളും ആസ്ഥാനങ്ങളും.
ഇന്ത്യയിലെ അണക്കെട്ടുകൾ