ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിർമ്മിക്കുവാൻ* കടംകൊണ്ട രാജ്യങ്ങൾ

*ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിർമ്മിക്കുവാൻ* *കടംകൊണ്ട രാജ്യങ്ങൾ*


 1)പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യം കടം കൊണ്ടത് ഏത് രാജ്യത്തു നിന്നു?

 *ബ്രിട്ടൻ*
 2)ഏക പൗരത്വം എന്ന ആശയം കടം കൊണ്ടത്?

 *ബ്രിട്ടൻ*


 3)നിയമവാഴ്ച എന്ന ആശയം കടം കൊണ്ടത്? *ബ്രിട്ടൻ*4) കാബിനറ്റ് സബ്ര ദായം എന്ന ആശയം കടം കൊണ്ടത് ഏതു രാജ്യത്തു നിന്നും?


 *ബ്രിട്ടൻ* 5)രാഷ്ട്രത്തലവനെ നാമമാത്രമായി അധികാരം നൽകുന്നത് കടം കൊണ്ടത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്ന്?
*ബ്രിട്ടൻ* 6)റിട്ടുകൾ കടം കൊണ്ടത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ്?
 *ബ്രിട്ടൻ*7) ദ്വീമണ്ഡലം ആശയം കടം കൊണ്ടത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്ന്?
 *ബ്രിട്ടൻ*
8) തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനം കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതു രാജ്യത്തു നിന്നു?

 *ബ്രിട്ടൺ* 9)കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം എന്ന ആശയം കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന്?

 *ബ്രിട്ടൻ*
10) റിപ്പബ്ലിക് എന്ന ആശയം കടം കൊണ്ടത് ഏത് രാജ്യത്ത്?
 *ഫ്രാൻസ്* 11)സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്ന ആശയം കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തുനിന്ന്?
 *ഫ്രാൻസ്* 12)ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി കടo കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്ന്?
 *ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക* 13)ഫെഡറൽ സംവിധാനം കടo കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തുനിന്ന്?
 *കാനഡ*


 14)മൗലികാവകാശങ്ങൾ കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തുനിന്ന്?
*യുഎസ്എ*
15) അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന ആശയം കടം എടുത്തിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തുനിന്ന്?
 *ജർമ്മനി*16)സുപ്രീം കോടതി എന്ന ആശയം കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്ന്? *യുഎസ് എ*17)concurrent ലിസ്റ്റ് എന്ന ആശയം കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തുനിന്ന്?
*ആസ്ട്രേലിയ*18) വൈ പ്രസിഡണ്ട് എന്ന ആശയം കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതു രാജ്യത്തു നിന്ന്?*യു എസ് എ*19)ഇംപീച്ച് മെന്റ് എന്ന ആശയം കടം കൊണ്ടത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ്?*യു എസ് എ*
20) ആമുഖം എന്ന ആശയം കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏത് രാജ്യത്തുനിന്നാണ്?


 *യുഎസ്എ*21)പാർലമെന്റിലെ സംയുക്ത സമ്മേളനം എന്ന ആശയം കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്ന്? *ആസ്ട്രേലിയ*22) മാർഗ്ഗ നിർദേശകതത്വങ്ങൾ എന്ന ആശയം കടം കൊണ്ടത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ്?*അയലന്റ്* 
23) പ്രസിഡണ്ടിനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നആശയം കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏത് രാജ്യത്തിനാണ്? *അയർലൻഡ്*24)ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്ന ആശയം കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യത്താണ്?*യു എസ് എ*25)സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ എന്ന ആശയം കടം കൊണ്ടത് ഏത് രാജ്യത്താണ്?*യു എസ് എ*
26)സ്പീക്കർ എന്ന ആശയം കടമെടുത്തത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ്? *ബ്രിട്ടൺ*27) മൗലിക കടമകൾ എന്ന ആശയം കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തുനിന്നാണ്?

*റഷ്യ (USSR)*
28)പഞ്ചവത്സരപദ്ധതികൾ എന്ന ആശയം കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏത് രാജ്യത്താണ്?
*റഷ്യ*
29) യൂണിയൻ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റുകൾ എന്ന ആശയം കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് രാജ്യത് നിന്നാണ്?


*കാനഡ*
30) അവശിഷ്ടാധികാരം എന്ന ആശയം കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തുനിന്നാണ്?
*കാനഡ*31)ലിഖിത ഭരണഘടന എന്ന ആശയം കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏത് രാജ്യത്തിനാണ്

*യു എസ് എ*

Post a Comment

0 Comments