പുതിയ കറൻസികളും ചിത്രങ്ങളും

പുതിയ കറൻസികളും ചിത്രങ്ങളും 

● 2000 രൂപ :- മംഗൾയാൻ 

● 500 രൂപ :- ചെങ്കോട്ട

● 200 രൂപ :- സാഞ്ചി സ്തൂപം

● 100 രൂപ :- റാണി കി വാവ് (ഗുജറാത്ത്)

● 50 രൂപ  :- ഹംപിയിലെ രഥം

● 20 രൂപ :- എല്ലോറ ഗുഹകൾ

● 10 രൂപ :- കൊണാർക്കിലെ സൂര്യക്ഷേത്രം


Post a Comment

0 Comments