കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഇ-ജില്ല _*കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഇ-ജില്ല ❓️*_ 

✅ _എറണാകുളം_ 

 _*🌐 കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഇ-സാക്ഷരത ജില്ല ❓️*_ 

✅ _മലപ്പുറം_ 

 _*🌐 കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി ഉത്ഘാടനം ചെയ്തത്❓️*_ 

✅ _മലപ്പുറം_ 

 _*🌐 കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി ആദ്യമായി നിലവിൽ വന്ന ജില്ല❓️*_ 

✅ _ആലപ്പുഴ_ 

 _*🌐 കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിത ചീഫ് സെക്രട്ടറി❓️*_ 

✅ _പത്മ രാമചന്ദ്രൻ_ 

 _*🌐 പത്മശ്രീ നേടിയ ആദ്യ മലയാളി❓️*_ 

✅ _ഡോ.പ്രകാശ് വർഗീസ് ബെഞ്ചമിൻ_ 

 _*🌐പത്മശ്രീ നേടിയ ആദ്യ മലയാളി വനിത❓️*_ 

✅ _ലക്ഷ്മി എ മേനോൻ_ 

 _*🌐 പത്മഭൂഷൺ നേടിയ ആദ്യ മലയാളി❓️*_

✅ _വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ_ 

 _*🌐 പത്മവിഭൂഷൺ നേടിയ ആദ്യ മലയാളി❓️*_ 

✅ _വി.കെ.കൃഷ്ണമേനോൻ_ 

 _*🌐 കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിത ചീഫ് എൻജിനിയർ❓️*_ 

✅ _പി.കെ.ത്രേസ്യ_ 

 _*🌐 ജെ. സി. ഡാനിയേൽ അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ വ്യക്തി❓️*_ 

✅ _ടി.ഇ.വാസുദേവൻ_ 

 _*🌐 കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ IPS ഓഫീസർ❓️*_ 

✅ _ശ്രീലേഖ_ 

 _*🌐ISRO ചെയർമാനായ ആദ്യ മലയാളി ?❓️*_

✅ _M.G.K.മേനോൻ_ 

 _*🌐കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിത IAS ഓഫീസർ ❓️*_

✅ _അന്നാമൽഹോത്ര_

  

Post a Comment

0 Comments