പഴയ പേരുകൾ*🌟 പഴയ  പേരുകൾ🌟*

♦️🌟ത്രിവിക്രമപുരം - കോഴിക്കോട്

♦️🌟ഗണപതി വട്ടം - സുൽത്താൻ ബത്തേരി

♦️🌟വെങ്കടക്കോട്ട - കോട്ടക്കൽ

♦️🌟സൈരന്ദ്രീ വനം - സൈലന്റ് വാലി

♦️🌟നെല്ലിക്കാംപ്പെട്ടി - തേക്കടി

♦️🌟ബലിത - വർക്കല

♦️🌟ഓടനാട് - കായംകുളം

♦️🌟തേൻ വഞ്ചി - കൊല്ലം

 ♦️🌟മുസിരിസ് - കൊടുങ്ങല്ലൂർ

♦️🌟മകിഴശിഖാമണിനല്ലൂർ - ചിറയിൻകീഴ്

♦️🌟വള്ളുവ നഗരം - അങ്ങാടിപ്പുറം

♦️🌟കരപ്പുറം - ചേർത്തല 

♦️🌟ഋഷിനാഗകുളം - എറണാകുളം 


Post a Comment

1 Comments

  1. A hand is bet365 valued by the rightmost digit of the sum of the playing cards; each spherical has exactly three differing outcomes. The player gets the upper rating, or the banker gets the upper rating or a tie. In roulette, the players need to guess on both black or pink, a single number, teams of numbers, even or odd, or high [19–36] or low [1–18] numbers.

    ReplyDelete