ഇന്ത്യയിലെ വന സംരക്ഷണത്തിനുള്ള നിയമ ചട്ടക്കൂട്🌳ഇന്ത്യയിലെ വന സംരക്ഷണത്തിനുള്ള നിയമ ചട്ടക്കൂട് 🌳: 

♦️ ഇന്ത്യൻ വന നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം: 1927 

♦️ ദേശീയ വന നയം നിലവിൽ വന്ന വർഷം: 1952 

♦️കേരള വന നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം: 1961

█║▌║▌║🅿️🆑®️Ⓜ║▌║▌║█
        *TEAM🅿🆑®️ⓂADMINS*

♦️ദേശീയ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം: 1972 

♦️ഇന്ത്യൻ വനസംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം: 1980 

♦️കേരള  വനസംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം: 1980 

♦️ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിലവിൽ വന്നവർഷം: 1981 ജൂൺ 1 

♦️ഇന്ത്യയിൽ വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം നിലവിൽ വന്ന വർഷം: 1985 

♦️ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം: 1986 

♦️കേരള വൃക്ഷ സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം: 1986 

♦️ഇന്ത്യൻ ജൈവവൈവിധ്യ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം: 2002

♦️വനാവകാശ നിയമം: 2006 

♦️നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണൽ ആക്ട് നിലവിൽ വന്ന വർഷം: 2010 

═══════✿✫ ✫✿═══════

Post a Comment

0 Comments