കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്തുകൾ*

*കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്തുകൾ*
==================

​❓ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഞ്ചായത്തുകളുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല?
✅ *മലപ്പുറം*


❓ഏറ്റവും കുറച്ച് പഞ്ചായത്തുകളുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല?
✅ *വയനാട്*


❓ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല?
✅ *തൃശ്ശൂർ*


❓കേരളത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്തെ പഞ്ചായത്ത്?
✅ *പാറശ്ശാല* (തിരുവനന്തപുരം)


❓ കേരളത്തിലെ വടക്കേ അറ്റത്തെ പഞ്ചായത്ത്?
✅ *മഞ്ചേശ്വരം* (കാസർകോട്)


❓കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ കമ്പ്യൂട്ടർവൽകൃത പഞ്ചായത്ത്?
✅ *വെള്ളനാട്* (തിരുവനന്തപുരം)


❓ കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സമ്പൂർണ്ണ കമ്പ്യൂട്ടർവൽകൃത പഞ്ചായത്ത്?
✅ *തളിക്കുളം* (തൃശ്ശൂർ)


❓കേരളത്തിലെ ആദ്യ ശിശു സൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത്?
✅ *വെങ്ങാനൂർ* (തിരുവനന്തപുരം)


❓കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബാല സൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത്?
✅ *നെടുമ്പാശേരി* (എറണാകുളം)


❓കേരളത്തിലെ ആദ്യ വയോജന സൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത്?
✅ *മാണിക്കൽ* (തിരുവനന്തപുരം)


❓ സമ്പൂർണ്ണ ആധാർ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ പഞ്ചായത്ത്?
✅ *അമ്പലവയൽ* (വയനാട്)


❓കേരളത്തിൽ വൈ-ഫൈ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത്?
✅ *തൃക്കരിപ്പൂർ* (കാസർകോട്)


❓വൈ-ഫൈ സംവിധാനം സൗജന്യമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത്?
✅ *വാഴത്തോപ്പ്* (ഇടുക്കി)


❓എല്ലായിടത്തും ബ്രോഡ് - ബാൻഡ് സംവിധാനമുള്ള പഞ്ചായത്ത്?
✅ *ഇടമലക്കുടി* (ഇടുക്കി)


❓ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ആദിവാസി പഞ്ചായത്ത്?
✅ *ഇടമലക്കുടി* (ഇടുക്കി)


❓കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജൈവ പഞ്ചായത്ത്
 ✅ *ഉടുമ്പന്നൂർ*
 (ഇടുക്കി)


❓ കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ജൈവഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്?
✅ *പനത്തടി* (കാസർകോട്)


❓സമ്പൂർണ്ണ ജൈവ പച്ചക്കറി പഞ്ചായത്ത്?
✅ *കഞ്ഞിക്കുഴി* (ആലപ്പുഴ)


❓ജൈവ വൈവിധ്യ സെൻസസ് നടത്തിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത്?
✅ *എടവക* (വയനാട്)


❓സ്വന്തമായി വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിച്ച് വിതരണം ചെയ്ത കേരളത്തിലെ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത്?
✅ *മാങ്കുളം* (ഇടുക്കി)


❓സമ്പൂർണ്ണമായി വൈദ്യുതീകരിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത്?
✅ *കണ്ണാടി*


❓ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ശുചിത്വ പഞ്ചായത്?
✅ *പോത്തുങ്കൽ* (മലപ്പുറം)


❓കേരളത്തിലെ ആദ്യ സ്ത്രീധന രഹിത പഞ്ചായത്ത്?
✅ *നിലമ്പൂർ* (മലപ്പുറം)


❓ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വിസ്തൃതി കൂടിയ പഞ്ചായത്ത്?
✅ *കുമളി*(ഇടുക്കി)


❓കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള പഞ്ചായത്ത്?
✅ *ഒളവണ്ണ* (കോഴിക്കോട്)

Post a Comment

0 Comments