ബൈബിൾ    ബൈബിൾ
_

♦️ആര്യ സമാജ ത്തിൻറെ ബൈബിൾ 
⚡️ സത്യാർത്ഥപ്രകാശം 

♦️തീയരുടെ ബൈബിൾ , അധസ്ഥിതരുടെ ബൈബിൾ എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത്
⚡️ മിതവാദി 

♦️ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻറെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 
⚡️ ദ സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് 

♦️ബ്രഹ്മസമാജ ത്തിൻറെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്
⚡️ ബ്രഹ്മ ധർമ്മ 

♦️ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവകാരികളുടെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃതി
 ⚡️ ബന്ദീ ജീവൻ 

♦️തമിഴ് ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്
⚡️ തിരുക്കുറൽ 

♦️പരിസ്ഥിതി സ്നേഹികളുടെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുസ്തകം
⚡️ നിശബ്ദ വസന്തം 

♦️ക്രിക്കറ്റിലെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മാസിക
⚡️ വിസ്ഡൺ

Post a Comment

0 Comments