സഞ്ചാരികൾ

സഞ്ചാരികൾ 
________________________________

♦️ മെഗസ്തനീസ്_ ഗ്രീക്ക് സഞ്ചാരി


⚡️ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെകാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെത്തി 

⚡️ കൃതി. _ ഇൻഡിക്ക

⚡️ കേരളത്തെ ചേർമേ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു


♦️ ഫാഹിയാൻ _ ചൈനീസ് സഞ്ചാരി 


⚡️ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ 2 /വിക്രമാദിത്യൻ്റെകാലത്ത് ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചു .

⚡️കൃതി _  ഫുക്കോജി

⚡️ഗുപ്തന്മാരുടെ സാമ്രാജ്യത്തെ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഭൂമി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു


♦️ ഹുയാങ് സാങ് _ ചൈനീസ് സഞ്ചാരി

⚡️ ഹർഷവർദ്ധൻ്റെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എത്തി

⚡️ കൃതി _  സിയുകി

⚡️"ക്ഷിപ്രകോപികൾ എങ്കിലും സത്യസന്ധർ"എന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു

⚡️ തീർത്ഥാടകരുടെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെട്ടു 

⚡️ എഡി 630 _ൽ കേരളത്തിലെ കാലടി സന്ദർശിച്ചു

⚡️ ഹുയാങ് സങ് പഠനത്തിനായി ചേർന്ന് ഇന്ത്യയിലെ സർവ്വകലാശാല -നളന്ദ

⚡️ ഹുയാൻസാങ്ങ് മെമ്മോറിയൽ  സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്  നളന്ദയിൽ


♦️ മാർക്കോപോളോ _ വെനീഷ്യൻ/ഇറ്റാലിയൻ സഞ്ചാരി

⚡️ സഞ്ചാരികളിലെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെട്ടു


♦️ ഇബെൻബത്തൂത്ത _മൊറോക്കൻ സഞ്ചാരി 

⚡️ മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിനെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെത്തി

⚡️ കൃതി _രെഹ്‌ല

⚡️ നിർഭാഗ്യവാനായ ആദർശ വാദി എന്ന് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചു 

⚡️ മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിനെ കുറിച്ച് 'സഫർ നാമ 'എന്ന കൃതി രചിച്ചു

⚡️ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല പട്ടണം എന്ന് കൊല്ലത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചു


♦️നിക്കോളോകോണ്ടി_വെനീഷ്യൻ/ഇറ്റാലിയൻ സഞ്ചാരി

⚡️ ദേവരായ ഒന്നാമൻ്റെ കാലത്ത് വിജയനഗരസാമ്രാജ്യം സന്ദർശിച്ചു

⚡️ കൊച്ചിയെ കുറിച്ച് ആദ്യം പരാമർശിച്ച യൂറോപ്യൻ സഞ്ചാരി


♦️ അബ്ദുൽ റസാഖ്_പേർഷ്യൻ സഞ്ചാരി

⚡️ ദേവരായ രണ്ടാമൻ്റെ കാലത്ത് വിജയനഗരസാമ്രാജ്യം സന്ദർശിച്ചു

⚡️ മതപരിവർത്തനം ലക്ഷ്യമാക്കി കേരളത്തിലെത്തിയ പേർഷ്യൻ സഞ്ചാരി 
 

♦️ ഡോമിംഗോ പയസ്_പോർച്ചുഗീസ് സഞ്ചാരി

⚡️ കൃഷ്ണദേവരായരുടെ കാലത്ത് വിജയനഗരസാമ്രാജ്യം സന്ദർശിച്ചു


♦️ ഫെർണാവോ ന്യൂനസ്_പോർച്ചുഗീസ് സഞ്ചാരി

⚡️ തുളുവ വംശത്തിലെ അച്യുത ദേവരായരുടെ കാലത്ത് വിജയനഗരസാമ്രാജ്യം സന്ദർശിച്ചു


♦️ ബാർബോസ_ പോർച്ചുഗീസ് സഞ്ചാരി

⚡️ വിജയനഗരസാമ്രാജ്യം സന്ദർശിച്ചു


♦️ അക്തനേഷ്യസ് നികേതൻ_റഷ്യൻ സഞ്ചാരി

⚡️ ബാഹ്മിനി സാമ്രാജ്യം സന്ദർശിച്ചു

⚡️ കേരളം സന്ദർശിച്ച  ആദ്യ റഷ്യൻ സഞ്ചാരി


♦️ അൽബറൂണി_പേർഷ്യൻ സഞ്ചാരി

⚡️ ഗസ്നിയുടെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എത്തി 

⚡️ കൃതി_ താരിഖ് ഉൽ ഹിന്ദ്

⚡️ ഇന്തോളജി യുടെ പിതാവ്

⚡️ കേരളത്തെ മലബാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു

*▌│█║▌║▌║🅿️©️®️║▌║▌║█│▌*
            *TEAM🅿©️®️ADMINS*


♦️ മാസ്റ്റർ റാൽഫ് ഫിച്ച് _ഇംഗ്ലണ്ട്

⚡️ മുഗൾ രാജാവായ അക്ബറിനെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെത്തി

⚡️ മാർഗദർശിയായ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ എന്നറിയപ്പെട്ടു

⚡️ കേരളത്തിൽ എത്തിയ ആദ്യ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ആണ്


♦️ വില്യം ഹോക്കിൻസ്_ഇംഗ്ലണ്ട്

⚡️ മുഗൾ രാജാവ് ജഹാംഗീറി ൻറെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെത്തി 

⚡️ കച്ചവട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ജഹാംഗീറിനെ സന്ദർശിച്ച ആദ്യ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ (1609 )

⚡️ ഇംഗ്ലീഷ് ഖാൻ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് ലഭിച്ചു


♦️ തോമസ് റോ _ഇംഗ്ലണ്ട്

⚡️ ജഹാംഗീർ ഇൻറെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എത്തി

⚡️ ജഹാംഗീർ ഇൽ നിന്നും വ്യാപാര അനുമതി നേടിയ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ (1615 )


♦️ നിക്കോളോ മനുചി_ഇറ്റാലിയൻ സഞ്ചാരി

⚡️ മുഗൾ രാജാവായ ഔറംഗസീബ്ൻറെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെത്തി

⚡️ കൃതി _സ്റ്റോറിയ ഡോ മൊഗർ


♦️ ബെർണിയർ _ഫ്രഞ്ച് 

⚡️ ഔറംഗസീബൻറെ കാലത്ത് ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചു 

⚡️ കൃതി _ ട്രാവൽസ് ഇൻ ദ മുഗൾ എംപയർ


♦️ പീറ്റർ മുണ്ടി _റഷ്യൻ സഞ്ചാരി

⚡️ മുഗൾ ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എത്തി 


♦️ സുലൈമാൻ_അറബി സഞ്ചാരി

⚡️ സ്ഥാനു രവിവർമയുടെ കാലത്ത് എഡി 851_ൽ കേരളം സന്ദർശിച്ചു


♦️ അൽ മസൂദി_അറേബ്യൻ സഞ്ചാരി

♦️ ലിൻ ഷോട്ടർ_ഹോളണ്ട് സഞ്ചാരി

♦️ മാലിക് ബിൻ ദിനാർ

⚡️ കേരളം സന്ദർശിച്ച ആദ്യ അറബി സഞ്ചാരി

♦️ ഫ്രയർ ജോർഡാനസ്

⚡️ കേരളത്തിലെ മരുമക്കത്തായത്തെ കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ നൽകിയ വിദേശി

⚡️ കൃതി _മീറാബലിയ ഡിസ്ക്രിപ്ഷ്യ


♦️ മാഹ്വാൻ _ചൈന

⚡️ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ തുറമുഖങ്ങൾ ആയ കൊച്ചി-കോഴിക്കോട് എന്നിവയെ പറ്റി വിവരം നൽകുന്ന ചീന സഞ്ചാരി സാരി (15_ആം നൂറ്റാണ്ട്)

Post a Comment

0 Comments