കേരളത്തിലെ മ്യൂസിയങ്ങൾ


☸️ ജല മ്യൂസിയം – കുന്ദമംഗലം

☸️ ജയിൽ മ്യൂസിയം – കണ്ണൂർ

☸️ സാഹിത്യ മ്യൂസിയം -തിരൂർ

☸️ സഹകരണ മ്യൂസിയം -കോഴിക്കോട്

☸️ തകഴി മ്യൂസിയം -ആലപ്പുഴ

☸️ കാർട്ടൂൺ മ്യൂസിയം -കായംകുളം

☸️ തേക്ക് മ്യൂസിയം -നിലമ്പൂർ

☸️ തേയില മ്യൂസിയം -മൂന്നാർ

☸️ ശർക്കര മ്യൂസിയം -മറയൂർ

☸️ കയർ മ്യൂസിയം -കലവൂർ

☸️ ഹെറിറ്റേജ് മ്യൂസിയം -അമ്പലവയൽ

☸️ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം -ഇടപ്പള്ളി

☸️ഹിൽപ്പാലസ് മ്യൂസിയം - തൃപ്പൂണിത്തുറ

☸️ സുനാമി മ്യൂസിയം -അഴീക്കൽ

☸️ A P J മ്യൂസിയം - പുനലാൽ

☸️ അറയ്ക്കൽ മ്യൂസിയം - കണ്ണൂർ

☸️ നേപ്പിയർ മ്യൂസിയം – തിരുവനന്തപുരം

☸️ ന്യൂമിസ്മാറ്റിക്സ് മ്യൂസിയം - നെടുമങ്ങാട്

☸️ നാളീകേര മ്യൂസിയം – കൊച്ചി

Post a Comment

0 Comments