അക്ബർ, ഷാജഹാൻ- short note

*അക്ബർ, ഷാജഹാൻ* 
 👑അക്ബറിന്റെ പണ്ഡിതസദസ്സ്?
 ✔️നവരത്നങ്ങൾ

 👑കശ്മീരിലെ അക്ബർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
 ✔️സൈനുൾ അബ്‌ദിൻ

 👑അല്ഹബാദ് നഗരതിന്റെ ശില്പി?
 ✔️അക്ബർ

 👑അക്ബറിനെ ഏറെ സ്വാധിനിച അന്യ മതം?
 ✔️ക്രിസ്സ്തുമതം

 👑അക്ബറിന്റെ സദസിലെ അണ്ഡകവി?
 ✔️സൂർദാസ്

 👑അക്ബരുടെ സദാസിലെ പ്രശസ്ഥ കവി?
 ✔️തുളസിദാസ്

 👑അക്ബറുടെ ശവകുടിരം നിർമിച്ചത്?
 ✔️സിക്കന്ദ്ര (ആഗ്ര)

 👑ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവേശന കവാടം?
 ✔️ബുലന്ദ് ദർവാസ

 👑ചേങ്കലിൽ തീർത്ത എതിഹാസം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
 ✔️ഫത്തെപൂർ സിറ്റി

 👑അക്ബർ നിർമിച്ച തലസ്ഥാനം?
 ✔️ഫത്തെപൂർ സിറ്റി

 👑'മാർഗദർശിയായ ഇംഗ്ലീഷ്കാരൻ '?
 ✔️മാസ്റ്റർ റാൽഫ് ഫിച്

 👑അക്ബറിന്റെ കൊട്ടാരം സന്ദർശിച്ച ആദ്യ ഇംഗ്ലീഷ് കാരൻ?
 ✔️മാസ്റ്റർ റാൽഫ് ഫിച്

 👑ഗുജറാത്ത് വിജയത്തിന്റ പ്രതികമായി അക്ബർ പണികഴിപ്പിച്ച മന്ദിരം?
 ✔️ബുലന്ദ് ദർവാസ

 👑അക്ബറിന്റെ സൈനിക പരിഷ്കാരം?
 ✔️മനസ്സബ്ദാരി സംപ്രദായം

 👑അക്ബർ നടതിയ റവന്യൂ പരിഷ്കരങ്ങൾ?
 ✔️സപ്തി സപ്രദായം, ദസ് ഹല സപ്രദായം

 👑1583ൽ അക്ബർ പുറത്തിരാക്കിയ കലണ്ടർ?
 ✔️ഇലാഹി കലണ്ടർ

 👑എല്ലാ മതങ്ങളോടും ബഹുമാനം പുലർത്തിയിരുന്ന അക്ബർ 1582 ൽ സർവ്വമതങ്ങളുടെയും  നല്ലവശങ്ങൾ ഉൾകൊള്ളിച്ചു സ്ഥാപിച്ച മതം?
 ✔️ദിൻ ഇലാഹി (ത‍ൗഹീ ദ് -ഇ -ഇലാഹി  )

 👑2-ാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധ നടന്ന വർഷം?
 ✔️1556

 👑അക്ബർ ചക്രവർത്തിയായ വർഷം?
 ✔️1556(14-ാം വയസ് )

 👑നിരക്ഷരനായ മുഗൾ ചക്രവർത്തി?
 ✔️അക്ബർ

 👑ഏറ്റവും മഹാനായ മുഗൾ ചക്രവർത്തി?
 ✔️അക്ബർ

 👑അക്ബറിന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം?
 ✔️അബ്ദുൽ ഫത്ത് ജലാലുദിൻ

 👑അക്ബർ എന്ന വാക്കിന്റെ അർതം?
 ✔️മഹാൻ

👑ഇറാൻ നെപോളിയൻ?
 ✔️മിഹിർകുല

 👑പേർഷ്യൻ നെപോളിയൻ?
 ✔️നദിർഷ

 👑നിർമാതാക്കളുടെ രാജകുമാരൻ?
 ✔️ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക്

 👑നിർമിതികളുടെ രാജകുമാരൻ?
 ✔️ഷാജഹാൻ

 👑ഷാജഹാന്റെ ശവകുടിരം സ്ഥിതി ചെയുന്നത്?
 ✔️ആഗ്ര

 👑സി. ഐ. സ്. എഫ് സംരക്ഷണ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ചരിത്ര സ്മാരകം?
 ✔️താജ്മഹൽ

 👑മയൂര സംഹാസനവും, കോഹിനൂർ രത്‌നവും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കടത്തി കൊണ്ടുപോയത്?
 ✔️നദിർഷ

 👑താജ്മഹലിന്റെ നിറം മാങ്ങലിന് കാരണമായ രസവസ്‌ഥു?
 ✔️സൾഫേർഡൈ ഓക്സൈഡ്

 👑ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ചരിത്ര സ്മാരകം?
 ✔️താജ്മഹൽ

 👑ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ചരിത്ര സ്മാരകം?
 ✔️താജ്മഹൽ

 👑തജ്മഹലിന്റെ ശിൽപ്പി?
 ✔️ഉസ്താദ് ഈസ

 👑മുംതാസ് മഹാലിന്റെ യതാർത്ത നാമം?
 ✔️അൻജു മാൻ ബാനു ബീഗം

 👑ഷാജഹാൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർതം?
 ✔️ലോകത്തിന്റെ രാജാവ്

 👑'മുഗൾ കലയുടെ സുവർണ കാലഘട്ടം 'എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
 ✔️ഷാജഹാന്റെ ഭരണകാലഘട്ടം

 👑അബ്ദുൽ ഹമിദ് ഷാജഹാനെ കുറിച്ചെഴുതിയ പുസ്‌തകം?
 ✔️പാദ്ഷാനാമ

 👑ഷാജഹാന്റെ പൂർണ നാമം?
 ✔️ഷിഹാബുദ്ധിൻ മുഹമ്മദ്‌ ഷാജഹാൻ

Post a comment

0 Comments