🔹തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മലയാളികൾ.🔹തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മലയാളികൾ 

●ആദ്യ മലയാളി ➡️ *ശ്രീ നാരായണ ഗുരു* 
●ആദ്യ മലയാളി വനിത ➡️ *അൽഫോൻസാമ്മ* 
●ആദ്യ സിനിമ നടൻ ➡️ *പ്രേം നസീർ* 
● ആദ്യ മലയാള കവി ➡️ *കുമാരനാശാൻ* 
● ആദ്യ മലയാളി മുഖ്യമന്ത്രി ➡️ *EMS* 
● ആദ്യ മലയാളി ചിത്രകാരൻ ➡️ *രാജ രവി വർമ്മ* 

Post a comment

0 Comments