നോബൽ - short note

🪂🤹🏻‍♀️ *നോബൽ* 🤹🏻‍♀️🪂

⭕ലിറ്റിൽ നോബൽ ➖ *യുനെസ്കോ സമാധാന സമ്മാനം*
⭕ ഏഷ്യൻ നോബൽ ➖ *മാഗ്സസേ അവാർഡ്*
⭕ ബദൽ നോബൽ ➖ *റൈറ്റ് ലൈവ്ലിഹുഡ് അവാർഡ്*
⭕ ഇന്ത്യൻ നോബൽ ➖ *ഭട്നഗർ അവാർഡ്*
⭕ പരിസ്ഥിതി നോബൽ➖ *ഗോൾഡ്മാൻ അവാർഡ്*
⭕ ഗണിത നോബൽ ➖ *ആബേൽ അവാർഡ്*
⭕ അമേരിക്കൻ നോബൽ ➖ *ലാസ്കർ അവാർഡ്*
⭕ ഇസ്രയേൽ നോബൽ ➖ *വൂൾഫ് അവാർഡ്*
⭕ ചൈനീസ് നോബൽ ➖ *താങ്ങ് അവാർഡ്*
⭕ ബാലസാഹിത്യത്തിലെ നോബൽ ➖ *ഹാൻസ് ക്രിസ്ത്യൻ ആൻഡേഴ്സൺ അവാർഡ്*
⭕ സംഗീത നോബൽ ➖ *പോളാർ*
⭕ ആർക്കിടെക്ചർ നോബൽ ➖ *പ്രിറ്റ്സ്ക്കർ അവാർഡ്*
⭕ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് നോബൽ ➖ *ടൂറിംഗ് അവാർഡ്*

Post a comment

0 Comments