ദേശീയസമരകാലത്തെ പ്രധാന പത്രങ്ങളും നേതൃത്വം നൽകിയവരും

ദേശീയസമരകാലത്തെ പ്രധാന പത്രങ്ങളും നേതൃത്വം നൽകിയവരും


1. ഹിന്ദു, സ്വദേശിമിത്രം → ജി. സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ 

2. അമൃതബസാർ പ്രതിക →ശിശിർകുമാർ ഘോഷ്, മോത്തിലാൽ ഘോഷ്

 3. ബോംബെ സമാചാർ → ഫർദൂർജി മർസ്‌ബാൻ 

4. കേസരി, മറാത്ത → ബാലഗംഗാധരതിലക്

 5. ബംഗാളി → സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി 

6. വോയ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ → ദാദാഭായ് നവറോജി 

7. ഷോംപ്രകാശ് → ഈശ്വരചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ

 8. ന്യൂ ഇന്ത്യ, കോമൺവീൽ → മിസിസ് ആനിബസന്റ് 

9. യങ് ഇന്ത്യ, ഹരിജൻ → മഹാത്മാഗാന്ധി 

10. അൽ-ഹിലാൽ → മൗലാനാ അബുൽകലാം ആസാദ് 

11. നേഷൻ → ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ .

Post a comment

0 Comments