English Mock Test1⃣ _*The opposite of 'Praise'?*_ 

(a) vice           

(b) stale                

(c) rude        

(d) blame                

2⃣  *_--------- the rain stopped, the play had to be suspended?_* 

(a) as  
  
(b) while                

(c) until                  

(d) when    

3⃣  *_Sita usually --------- till midnight?_* 

(a) reading             

(b) reads          

(c) has read      

(d) read        

4⃣  *_He is still ill, but --------- better than he was?_* 

(a) more         

(b) very             

(c) too           

(d) much           

5⃣ *_This car --------- to my brother?_*

(a) do not belong     

(b) has belong        

(c) belongs               

(d) is belonged      

6⃣  *_ഒരു കോഡനുസരിച്ച് AWAKE നെ ZVZJD എന്നെഴുതിയാൽ അതേ കോഡനുസരിച്ച് FRIEND നെ എങ്ങനെ എഴുതാം?_* 

(a) UQHDMF      

(b) UQHDME  

(c) EQHDMC       

(d) EQHMDE      

7⃣  *_ഒരു ദമ്പതിക്ക്‌ അഞ്ച് കല്യാണമായ പുത്രന്മാർ ഉണ്ട്. ഓരോ പുത്രനും നാല് കുട്ടികൾ വീതം ഉണ്ട്. ആ കുടുംബത്തിലെ ആകെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം?_* 

(a) 30 

(b) 20  

(c) 32   

(d) 25 

8⃣  *_ഒരു സംഖ്യയുടെ 20 % ത്തോട് 20 കൂട്ടിയാൽ ആ സംഖ്യ കിട്ടുമെങ്കിൽ സംഖ്യയേത്?_* 

(a) 30 

(b) 20       

(c) 40       

(d) 25      

9⃣  *_3×2= 46, 3×1= 26, 2×5= 104 ആയാൽ 7×2= --------?_* 

(a) 54      

(b) 28        

(c) 98        

(d) 50      

🔟  *_A, B, C, D-------- Z എന്ന അക്ഷരക്രമത്തിൽ ഏതക്ഷരമാണ്  J യുടെ ഇടതുള്ള മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരത്തിന്റെ വലതുള്ള പതിനഞ്ചാമതായി വരുന്നത്?_* 

(a) S  

(b) V

(c) T 

(d) U


Post a comment

0 Comments