മലയാള സാഹിത്യം

📚 മലയാള സാഹിത്യം 📚

✍ എഴുത്തുകാരുടെ നാമവിശേഷണങ്ങൾ 


📩 ആദികവി - വാല്‌മീകി

📩അരക്കവി - പുനം നമ്പൂതിരി 

📩ഋതുക്കളുടെ  കവി - ചെറുശ്ശേരി നമ്പൂതിരി 

📩ജനകീയ കവി - കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ 

📩ഫലിതസമ്രാട്ട് - കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ 

📩കവിത ചാട്ടവാറാക്കിയ  കവി - കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ 

📩വാക്ദേവിയുടെ വീരഭടൻ - സി .വി. രാമൻപിള്ള 

📩 സാഹിത്യപഞ്ചാനൻ - പി.കെ. നാരായണപിള്ള

📩സരസകവി മൂലൂർ - എസ്. പദ്മനാഭപ്പണിക്കർ

📩ഭക്തകവി - പി. കുഞ്ഞിരാമൻനായർ

📩ശക്തിയുടെ കവി - ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻനായർ

📩തൊഴിലാളി കവി - കെടാമംഗലം പപ്പുക്കുട്ടി 

📩മാതൃത്വത്തിന്റെ കവി - ബാലാമണിയമ്മ 

📩ഗീതകങ്ങളുടെ കവി - എം.പി. അപ്പൻ

📩ദ്രുത കവി കീരിടമണി -കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ 

📩സരസ ഗായകൻ - കെ.സി. കേശവപിള്ള

📩വിപ്ലവത്തിന്റെ   ശുക്രനക്ഷത്രം - കുമാരനാശാൻ 

📩സ്നേഹഗായകൻ - കുമാരനാശാൻ

📩ആശയഗംഭീരൻ - കുമാരനാശാൻ 

📩ശബ്ദസുന്ദരൻ - കുമാരനാശാൻ 

📩 ഉജ്ജ്വല ശബ്ദാഢ്യൻ - ഉള്ളൂർ

📩ഗാന ഗന്ധർവൻ - ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള

📩 വാക്കുകളുടെ മഹബലി - പി.കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ 

 📩പ്രകൃതിഗായകൻ - ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്

📩നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്നേഹഭാജനം - ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള

📩തുലിക പടവാളാക്കിയ  കവി - വയലാർ രാമവർമ 

📩കാച്ചിക്കുറുക്കിയ കവിതകളുടെ  കവി - വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധര മേനോൻ 

📩സ്പർശിച്ചാസ്വദിക്കാവുന്ന കവിതകളുടെ കവി - സുഗതകുമാരി

📩 ദ്രാവിഡപാരമ്പര്യത്തിന്റെ കവി - കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ

📩ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ - വൈക്കം മുഹമ്മദ്ബഷീർ

📩കുട്ടനാടിന്റെ ഇതിഹാസകാരൻ - തകഴി 

📩കുടല്ലൂരിന്റ്റെ കഥാകാരൻ - എം.ടി.വാസുദേവൻനായർ

📩തൃക്കോട്ടൂരിന്റെ കഥാകാരൻ - യു .എ . ഖാദർ 

📩 മയ്യഴിയുടെ കഥാകാരൻ - എം. മുകുന്ദൻ

Post a comment

0 Comments