കളർ : ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

💕കളർ : ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 💕

💥കണ്ണിന് ഏറ്റവും സുഖകരമായ നിറം
✅️മഞ്ഞ

💥Scientific Laboratory കളിൽ അപകടത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന നിറം
✅️മഞ്ഞ

💥അപകട സൂചനയ്ക്കുള്ള സിഗ്നലുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിറം
✅️ചുവപ്പ്

💥ടെലിവിഷൻ സംപ്രേക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന നിറങ്ങൾ
✅️പച്ച, നീല, ചുവപ്പ്

💥പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ [ Primary Colours ]
✅️പച്ച, നീല, ചുവപ്പ് [Green, Blue, Red]

💥ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങൾ 
[Secondary Colours]
✅️മഞ്ഞ, സിയാൻ, മജന്ത [ Yellow, Cyan, Magenta]

പച്ച + ചുവപ്പ് = മഞ്ഞ
നീല + ചുവപ്പ് = മജന്ത
പച്ച + നീല = സിയാൻ 
പച്ച + നീല + ചുവപ്പ് = വെള്ള

💥തൃതീയ വർണ്ണങ്ങൾ
[ Territiary Colours]
ചുവപ്പ്, നീല [Red, Blue]
മജന്ത + മഞ്ഞ = ചുവപ്പ്
സിയാൻ + മജന്ത = നീല

💥ഒരു ദ്വിതീയ വർണ്ണത്തോടൊപ്പം അതിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത പ്രാഥമിക വർണ്ണം ചേരുമ്പോൾ
✅️ധവള പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നു

💥ചിത്രകാരന്മാരുടെ പ്രാഥമിക നിറങ്ങളാണ്
✅️മഞ്ഞ, നീല, ചുവപ്പ്

💥പ്രസ്സിദ്ധീകരണങ്ങളിലെ (Printing) പ്രാഥമിക നിറങ്ങളാണ്
✅️മഞ്ഞ, മജന്ത, സിയാൻ

💥ചുവപ്പ്, പച്ച എന്നീ നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്
✅️വർണ്ണാന്ധത (Color Blindness,  Daltonism)

💥പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കൾ അറിയപ്പെടുന്നത്
സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ എന്നാണ്.
പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിവിടാത്ത വസ്തുക്കൾ അറിയപ്പെടുന്നത്
✅️അതാര്യ വസ്തുക്കൾ

💥പ്രകാശത്തെ ഭാഗികമായി കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കൾ അറിയപ്പെടുന്നത്
✅️അർധതാര്യ വസ്തുക്കൾ

💥നാം കാണുന്ന ഒരു വസ്തു ജനിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യാനുഭവം ആ വസ്തു ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നിന്നും മാറിയ ശേഷവും ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് തുടർന്നും നിലനില്ക്കും. ഈ പ്രതിഭാസമാണ്? 
✅️വീക്ഷണ സ്ഥിരത [Persistence of Vision]
1/16 സെക്കന്റ് സമയത്തേക്കാണ് ഈ ദൃശ്യാനുഭവം

💥ഒരു ചുവന്ന പൂവ് പച്ച പ്രകാശത്തിൽ കാണപ്പെടുക
✅️കറുത്ത നിറത്തിൽ ആയിരിക്കും

💥ഒരു പച്ച ഇല ചുവന്ന പ്രകാശത്തിൽ കാണപ്പെടുക
✅️കറുത്ത നിറത്തിൽ ആയിരിക്കും

💥പച്ച പ്രകാശത്തിൽ മഞ്ഞപ്പുവിന്റെ നിറം
✅️പച്ച 

💥ചുവന്ന പൂവ് നീല പ്രകാശത്തിൽ
✅️കറുപ്പ് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു

💥ചന്ദ്രനിൽ  ആകാശത്തിന്റെ  നിറം
✅️കറുപ്പ് 

💥തരംഗദൈർഘ്യം കുറവും ആവൃത്തി കൂടുതലുമുള്ള നിറമാണ്
✅️വയലറ്റ്

💥തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുതലും ആവൃത്തി കുറവുമുള്ള നിറമാണ്
✅️ചുവപ്പ്

💥എല്ലാ നിറങ്ങളെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന നിറമാണ്
✅️വെള്ള

💥എല്ലാ നിറങ്ങളെയും ആഗീരണം ചെയ്യുന്ന നിറമാണ്
✅️കറുപ്പ്

💥ജലത്തിൽ പ്രകാശത്തിൻറെ വേഗത
✅️2.24X10^8 മീറ്റർ/സെക്കന്റ്

💥ഗ്ലാസ്സിൽ പ്രകാശത്തിൻറെ വേഗത
✅️1.5X10^8 മീറ്റർ/സെക്കന്റ്

💥നിയോൺ വിളക്ക് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിൻറെ നിറം
✅️ഓറഞ്ചാണ്

💥സോഡിയം വേപ്പർ ലാംബ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിൻറെ നിറം
✅️മഞ്ഞയാണ്

💥പ്രകാശത്തിൻറെ 1/15 വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കണങ്ങളാണ്
✅️ആൽഫാ കണങ്ങൾ

💥ഇലക്ട്രിക്ക് ബൾബ് ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തി
✅️തോമസ്‌ ആൽവാ എഡിസൻ ആണ്

💥തരംഗസ്രോതസ്സും നിരീക്ഷകനും തമ്മിൽ ആപേക്ഷിക ചലനം ഉള്ളപ്പോൾ നിരീക്ഷിത തരംഗത്തിന്റെ ആവൃത്തിയിൽ (frequency) അനുഭവപ്പെടുന്ന മാറ്റം 
✅️ഡോപ്ലർ പ്രഭാവം(Doppler effect)

💥പ്രകാശത്തിൻറെ ഡോപ്ലർ പ്രഭാവം പ്രകടമാകുന്നത് പ്രകാശത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന നിറം മാറ്റത്തിലൂടെയാണ്

💥പ്രകാശത്തിൻറെ Red Shift, Blue Shift എന്നീ പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക് കാരണം
ഡോപ്ലർ പ്രഭാവമാണ്

💥പ്രകാശ സ്രോതസ്സും നിരീക്ഷകനും തമ്മിലുള്ള ആപേക്ഷിക ദൂരം കൂടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്
✅️Red Shift

💥പ്രകാശ സ്രോതസ്സും നിരീക്ഷകനും തമ്മിലുള്ള ആപേക്ഷിക ദൂരം കുറയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്
✅️Blue Shift

Post a comment

0 Comments