മുഖപത്രങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും

മുഖപത്രങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും


▪️കേളി-കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി

▪️വിജ്ഞാന കൈരളി-കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റൃൂട്ട്

▪️കല്പധേനു-കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല

▪️പൊലി-കേരള ഫോക്ക്ലോർ അക്കാദമി

▪ ശാ️സ്ത്രഗതി,ശാസ്ത്രകേരളം,യൂറിക്ക-കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ അക്കാദമി

▪️എഴുത്തോല-മലയാളം യൂണിവേഴ്സിറ്റി

▪️തളിര്-കേരള ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റൃൂട്ട്

▪️അക്ഷര കൈരളി-കേരള സാക്ഷരതാ മിഷൻ

▪️ആരണ്യകം-കേരള വനം വകുപ്പ്

▪️ജനപഥം/കേരള കാളിംഗ്-പൊതുജന സമ്പർക്ക വകുപ്പ്.

Post a comment

0 Comments