ശരീര കലകൾ(tissue)


ശരീര കലകൾ(tissue)


1 ഒരു കോശത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്നതും ഒരു പ്രത്യേക ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതുമായ സമാന കോശങ്ങളുടെ കൂട്ടമാണ്❓
✔കലകൾ

2 ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വൈവിധ്യമാർന്ന
കല❓
✔യോജനകല 
Connective tissue)

3 മറ്റു കലകളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുകയും അവയ്ക്ക് താങ്ങ് വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കലകൾ❓
✔യോജനകല

4 യോജനകല ഉദാഹരണം❓
✔അസ്ഥി,തരുണാസ്ഥി,
നാരുകല,രക്തം

5 ശരീരത്തെ പൊതിഞ്ഞു സംരക്ഷിക്കുന്ന കല❓
✔ആവരണകല
(Epithelial Tissue)

6 അന്ന് പദത്തിൻറെ ഉല്പത്തിയെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന കല❓
✔ആവരണകല

7 ആവരണകല ധർമ്മം❓
✔സംരക്ഷണം ആഗിരണം സ്രവങ്ങളുടെ ഉല്പാദനം

8 ശരീര പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതല്ല കല❓
✔നാഡീകല
(Nervous system)

9 ശരീരത്തിന് പുറത്തും അകത്തും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതികരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കല❓
✔നാഡീകല

10 ശരീരചലനങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുന്ന കല❓
✔പേശി കലകൾ
(Muscular tissue)

11 സങ്കോചിക്കാൻ ഉം പൂർവസ്ഥിതി പ്രാപിക്കാനും കഴിവുള്ള പേശികൾ അടങ്ങിയ കല❓
✔പേശി കലകൾ

12 മറ്റു കലകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കലകൾ❓
✔നാരു കലകൾ
(Fibrous tissue )

13 കലകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ❓
✔ഹിസ്റ്റോളജി

14 മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കല ഏത്❓
✔യോജനകല

15 ശരീരത്തിൽ സംവേദനകോശങ്ങൾ അഥവാ ഗ്രാഹികളായും  കാണപ്പെടുന്നു കല ❓
✔ആവരണകല


Post a Comment

0 Comments