കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് അറിവുകൾ

കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് അറിവുകൾ
#kerala LDC 2020               

പഞ്ചായത്തീരാജ് എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ആര് - 

🎖ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു

ഗ്രാമസ്വരാജ് എന്ന പദം ആദ്യമിയി ഉപയോഗിച്ചത് ആര് -

🎖മഹാത്മാ ഗാന്ധി

ജനകീയാസൂത്രണം എന്ന പദം ആദ്യമിയി ഉപയോഗിച്ചത് ആര് - 

🎖എം. എൻ.റോയ്

ഇന്ത്യയില് പഞ്ചായത്തീരാജ് ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയത് - 

🎖1959 0ct 2

ഇന്ത്യയില് പഞ്ചായത്തീരാജ് ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയത് എവിടെ - 

🎖നാഗ്പൂർ ( രാജസ്ഥാൻ )

പഞ്ചായത്തീരാജ് നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ ദക്ഷിണേന്ത്യന് സംസ്ഥാാനം - 

🎖ആന്ധ്രാ പ്രദേശ്

ത്രിതല പഞ്ചായത്തീരാജ് ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം - 

🎖മധ്യപ്രദേശ്

പഞ്ചായത്തീരാജ് നിയമം ബാധകമല്ലാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങള് - 

🎖ജമ്മുകാശ്മീര് , നാഗാലാന്ഡ് , മേഘാലയ, മിസോറാം

എല്ലാം പഞ്ചായത്തുകളും കമ്പ്യൂട്ടർ വത്കരിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം - 

🎖തമിഴ്നാട്

പഞ്ചായത്തീരാജ് ഉള്പ്പെടുന്ന ലിസ്റ്റ് - 

🎖സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ്

പഞ്ചായത്തീരാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വ്യക്തി - 

🎖ജവഹര്ലാല് നെഹ്റു

🇮🇳ത്രിതല പഞ്ചായത്തീരാജ് സംവിധാനം നിലവില് വന്നത് ഏത് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാര്ശ പ്രകാരം - 

🎖ബല്വന്ത്റായ് മേത്ത കമ്മിറ്റി

പഞ്ചായത്തീരാജിന് ഭരണഘടനാ സാധുത നല്കണമെന്ന് ശുപാര്ശ ചെയ്ത കമ്മിറ്റി - 

🎖എല്.എം. സിംഗ്വി കമ്മിറ്റി

കമ്മിറ്റി ഓണ് പഞ്ചായത്തീരാജ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് - 

🎖അശോക് മേത്ത കമ്മിറ്റി

പഞ്ചായത്തീരാജിന്റെ പ്രവര്ത്തനം നവീകരിക്കാന് 1985 -ല് പ്ലാനിങ്ങ് കമ്മീഷന് നിയമിച്ച കമ്മിറ്റി - 

🎖ജി.വി.കെ റാവു കമ്മിറ്റി

മണ്ഡല് പഞ്ചായത്ത് എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിച്ചത് - 

🎖അശോക് മേത്ത കമ്മിറ്റി

ദ്വിതല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനങ്ങള് ശുപാര്ശ ചെയ്ത കമ്മിറ്റി - 

🎖അശോക് മേത്ത കമ്മിറ്റി

 പഞ്ചായത്തീരാജിന് ഭരണഘടനാ സാധുത നല്കിയ ഭേദഗതി - 

🎖അനുഛേദം 73

🇮🇳പഞ്ചായത്തിലെ സംവരണ വാര്ഡുകളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന അനുഛേദം - 

🎖243 D

പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ കാലാവധിയെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന അനുഛേദം-

🎖243 E

മാര്ഗ്ഗ നിര്ദ്ദേശക തത്വങ്ങളിലെ പഞ്ചായത്തുകളുടെ രൂപികരണം പ്രതിപാദിക്കുന്ന അനുഛേദം - 

🎖അനുഛേദം 40

പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന അനുഛേദം - 

🎖243 K

🇮🇳ഗ്രാമസഭ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് - 

🎖അനുഛേദം 243 A

ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് നിയമം നടപ്പിലാക്കിയ ഭേദഗതി - 

🎖73

പഞ്ചായത്തുകളുടെ രൂപികരണം - ഭരണടഘടനാ വകുപ്പ് - 

🎖അനുഛേദം 243 B

ഇന്ത്യയില് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം നിലവില് വന്ന തീയ്യതി - 

🎖1993 ഏപ്രിൽ 24

കേരളത്തില് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം നിലവില് വന്ന തീയ്യതി - 

🎖1994 ഏപ്രിൽ 23

ഇന്ത്യയില് ഗ്രാമസഭ വര്ഷമായി ആഘോഷിച്ചത് - 

🎖1999-2000

പഞ്ചായത്തീരാജ് സംവിധാനത്തിലെ അടിസ്ഥാനം - 

🎖ഗ്രാമസഭ

ഗ്രാമസഭ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നത് - 

🎖വാര്ഡ് മെമ്പര്

ഗ്രാമസഭയുടെ അദ്ധ്യക്ഷന് - 

🎖പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്

ഗ്രാമസഭ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നത് - 

🎖3 മാസത്തിലൊരിക്കല്

പഞ്ചായത്തുകളുടെ അധികാരവും കടമകളും പറയുന്ന പട്ടിക - 

🎖11- മത്

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് - 

🎖സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നതി
നുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം - 

🎖21

കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സഥാപനങ്ങളില് വനിത സംവരണം - 

🎖50%

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ ഭരണ സമിതിയുടെ കലാവധി - 

🎖5 വര്ഷം

പഞ്ചായത്തിരാജ് ദിനം - 

🎖ഏപ്രില് 24

2010 വരെ പഞ്ചായത്തീരാജ് ദിനമായി ആചരിച്ചിരുന്നത് - 

🎖ഫെബ്രുവരി 19

ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് തുടക്കത്തില് പഞ്ചായത്തിരാജ് ദിനമായി ആചരിച്ചിരുന്നത് - 

🎖ബല്വന്ത്റായ് മേത്ത

ഏറ്റവും കൂടുതല് പഞ്ചായത്തുകളുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല - 

🎖മലപ്പുറം

ഏറ്റവും കുറച്ച് പഞ്ചായത്തുകളുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല - 

🎖വയനാട്

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഉള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല - 

🎖തൃശൂർ

ഏറ്റവും കുറവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഉള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല - 

🎖വയനാട്

കേരളത്തിലെ തെക്കേഅറ്റത്തെ പഞ്ചായത്ത് - 

🎖പാറശ്ശാല

കേരളത്തിലെ വടക്കേഅറ്റത്തെ പഞ്ചായത്ത് - 

🎖മഞ്ചേശ്വരം

സാക്ഷരതയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് ( ഗ്രാമം ) - 

🎖നെടുമുടി

കേരളത്തിലേ സാക്ഷരത കുറഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് - 

🎖പടവയൽ

സമ്പൂർണ സാക്ഷരത നേടിയ രാജ്യത്തെ ആദ്യ പഞ്ചായത്തായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് - 

🎖ഏഴോം ( കണ്ണൂർ )

ആദ്യത്തെ ഇ പേയ്മെന്റ് പഞ്ചായത്ത് - 

🎖മഞ്ചേശ്വരം

കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഇ- സാക്ഷരതാ പഞ്ചായത്ത് - 

🎖ശ്രീകണ്ഠപുരം

100% സാക്ഷരത കൈവരിച്ച ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് - 

🎖കരിവെള്ളൂർ

സാമ്പത്തിക സാക്ഷരത നേടിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് - 

🎖മങ്കര

100% പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് - 

🎖Nilambur നിലമ്പൂര്

കേരളത്തിൽ നിയമസാക്ഷരത നേടിയ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് - 

🏆ഒല്ലൂക്കര

കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ നിയമസാക്ഷരതാ വ്യവഹാര വിമുക്ത പഞ്ചായത്ത് - 

🏆ചെറിയനാട്

🇧🇷കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ കമ്പ്യൂട്ടർവൽകൃത പഞ്ചായത്ത് - 

🏆വെള്ളനാട്

കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സമ്പൂർണ കമ്പ്യൂട്ടർവൽകൃത പഞ്ചായത്ത് -

✔ തളിക്കുളം

കേരളത്തിലെ ആദ്യ ശിശുസൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത് - 

🏆വെങ്ങാനൂര്

കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബാലപഞ്ചായത്ത് - 

🏆നെടുമ്പാശ്ശേരി

കേരളത്തിലെ ആദ്യ വായോജന സൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത് - 

🏆മാണിക്കൽ

🇧🇷സമ്പൂർണ ആധാർ രജിസ്ട്രേഷന് പൂർത്തിയാക്കിയ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് - 

🏆അമ്പലവയൽ

വൈഫ് ഫൈ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പഞ്ചായത്ത് - 

🏆തൃക്കരിപ്പൂർ

വൈഫ് ഫൈ സംവിധാനം സൗജന്യമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പഞ്ചായത്ത് - 

🏆വാഴത്തോപ്പ്

എല്ലായിടത്തും ബ്രോഡ് ബ്രാൻഡ് സംവിധാനമുള്ള പഞ്ചായത്ത് - 

🏆ഇടമലക്കുടി

കേരളത്തിലെ ആദ്യ ആദിവാസി പഞ്ചായത്ത് - 
🏆ഇടമലക്കുടി

രളത്തിലെ ആദ്യ ആദിവാസി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് - 

🏆കന്നിയമ്മ ശ്രീരംഗൻ

കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജൈവ പഞ്ചായത്ത് - 

🏆ഉടുമ്പന്നൂർ Udumbannoor

🇧🇷കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ ജൈവഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - 

✔പനത്തടി

സമ്പൂർണ ജൈവ പച്ചക്കറി പഞ്ചായത്ത് - 

🏆കഞ്ഞിക്കുഴി

ജൈവവൈവിധ്യ സെൻസസ് നടത്തിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് - 

🏆എടവക

കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാച്ചിൽ കൃഷി ഗ്രാമം എന്ന ബഹുമതി ലഭിച്ച പഞ്ചായത്ത് - കിനാനൂർ - 

🏆കരിന്തളം

കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ തേൻ ഉത്പാദക പഞ്ചായത്ത് - 

🏆ഉടുമ്പന്നൂർ

അഗ്രിക്കള്ച്ചര് ഡിസ്പെന്സറി ആരംഭിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് - 

🏆കഞ്ഞിക്കുഴി

സ്വന്തമായി വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിച്ചു വിതരണം ചെയ്ത കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 

🏆മാങ്കുളം

സമ്പൂർണമായി വൈദുതികരിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് - 

🏆കണ്ണാടി

പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോട
െ കുടിവെള്ള പദ്ധതി ആരംഭിച്ച ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് - 

🏆ഒളവണ്ണ

കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ജലനയം പ്രഖ്യാപിച്ച പഞ്ചായത്ത് - 

🏆പെരുമണ്ണ

ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ജലത്തിന്റെ നിലവാരം തിരിച്ചറിയാൻ വാട്ടർ കാർഡ് സിസ്റ്റം ഏർപ്പെടുത്തിയ പഞ്ചായത്ത് - 

🏆കുന്നമംഗലം

ആയുർദ്ദളം ആരോഗ്യ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ പഞ്ചായത്ത് - 

🏆കൂത്താളി

ലേബർ ബാങ്ക് പദ്ധതി ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയ പഞ്ചായത്ത് - 

🏆അകത്തേത്തറ

കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി അയൽക്കൂട്ടം നടപ്പിലാക്കിയ പഞ്ചായത്ത് - 

🏆കല്യാശ്ശേരി

കേരളത്തില് ആദ്യമായി ICDS പദ്ധതി ആരംഭിച്ച പഞ്ചായത്ത് - 

🏆വേങ്ങര

കേരളത്തിൽ ആദ്യം അക്ഷയ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ച പഞ്ചായത്ത് - 

🏆പള്ളിക്കൽ

ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം ഗ്രീൻ റിയാലിറ്റി ഷോയിലൂടെ മികച്ച പഞ്ചായത്ത് ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പ
െട്ട പഞ്ചായത്ത് - 

🏆ഇലപ്പുള്ളി

സ്വന്തമായി സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ ആരംഭിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് - 

🏆നെടുങ്കണ്ട

കേരളത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സൻസദ് ആദർശ് ഗ്രാമയോജന പ്രകാരം ആദർശദത്ത് ഗ്രാമമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് - 

🏆നീണ്ടൂർ

Rent on Land and Building - നുള്ള സംഖ്യസഞ്ജയ ക്രോഡീകരണം നിലവിൽ വന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് - 

🏆കൂത്താട്ടുകുളം

എൽ. ഇ. ഡി ഗ്രാമം പദ്ധതിക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്ത കേരളത്തിലെ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് - 

🏆പെരിങ്ങോട്ടു കുറിശ്ശി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ എൻ. ആർ. ഐ. ഗ്രാമസഭ എന്ന ആശയം മുന്നോട്ടിവെച്ച ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് - 

🏆കതിനൂർ

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വ്യവഹാര രഹിത പഞ്ചായത്ത് - 

🏆വരവൂർ

Post a comment

0 Comments