കേരളത്തിലെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ

കേരളത്തിലെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ

👇കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം
പന്നിയൂർ

👇ഇഞ്ചി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം
അമ്പല വയൽ

👇ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം
പാമ്പാടുംപാറ

👇ഏത്തവാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം
കണ്ണറ

👇കൈതച്ചക്ക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം
വെളളായിനികര

👇കരിമ്പ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം
തിരുവല്ല & മേനോൻപാറ

👇പുൽതയില ഗവേഷണ കേന്ദ്രം
ഓടകാലി

👇നാളികേര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം*
ബാലരാമപുരം (കടച്ചാൽകുഴി)

👇തെങ്ങ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം
കായംകുളം(ആലപ്പുഴ)

👇അടയ്ക്ക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം
കായംകുളം &  തിരുവനന്തപുരം

👇നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം
പട്ടാമ്പി , മങ്കൊമ്പ് ,  വൈറ്റില ,കായംകുളം

👇തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം*
കാസർകോട്

👇കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം
ശ്രീകാര്യം

👇കശുവണ്ടി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം
ആനക്കയം

👇വനം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം
പീച്ചി

👇കേന്ദ്ര സമുദ്രജല മൽസ്യ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം
കൊച്ചി

👇റബ്ബർ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം
കോട്ടയം

👇ഭാരതീയ സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം
കോഴിക്കോട്

👇ആഗ്രോണമിക് റിസർച്ച് കേന്ദ്രം
ചാലക്കുടി

Post a Comment

0 Comments