മൂലകങ്ങളും അപരനാമങ്ങളും | Elements and Aliases

*മൂലകങ്ങളും അപരനാമങ്ങളും*
#Elements_and_Aliases 
ഭാവിയുടെ ലോഹം - ടൈറ്റാനിയം 

അത്ഭുതലോകം - ടൈറ്റാനിയം 

ഭാവിയുടെ ഇന്ധനം - ഹൈഡ്രജൻ

വെളുത്ത സ്വർണ്ണം - പ്ലാറ്റിനം

കറുത്ത സ്വർണ്ണം - ലെഡ്

വിഡ്ഢികളുടെ സ്വർണ്ണം - അയൺ പൈറൈറ്റിസ് 

ചിരിപ്പിക്കുന്ന വാതകം - നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ്

രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് - സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് 

ഓയിൽ ഒഫ് വിട്രിയോൾ -
സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്

സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സോൾട്ട് - ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് 

ശിലാ തൈലം - പെട്രോളിയം

നാകം - സിങ്ക്

നീല സ്വർണ്ണം - ജലം

സാർവത്രിക ലായകം - ജലം

വൈറ്റ് വിട്രിയോൾ - സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് 

വൈറ്റ് ടാർ - നാഫ്തലിൻ

ഗ്രീൻ വിട്രിയോൾ - ഫെറസ് സൾഫേറ്റ്

ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ (തുരിശ്ശ്) -കോപ്പർ സൾഫേറ്റ്

തത്വജ്ഞാനികളുടെ കമ്പിളി - സിങ്ക് ഓക്സൈഡ്

രാജകീയ വാതകം - അക്വാറീജിയ 

ചതുപ്പ് വാതകം - മീഥെയിൻ

വിഷങ്ങളുടെ രാജാവ് - ആർസെനിക്ക്

വുഡ് സ്പിരിറ്റ് - മെഥനോൾ

രാസ സൂര്യൻ - മഗ്നീഷ്യം

വൈറ്റ് ഗോൾഡ് - സിൽവർ

ലിക്വിഡ് സിൽവർ - മെർക്കുറി

Post a Comment

0 Comments